Close

25. august 2020

Oppdatert prisliste

Betaling/oppgjør
Betaling av egenandel og andre kostnader ifm tjenester ved kontoret skal skje på betalingsautomaten samme dag.
Regning som ikke betales samme dag vil bli fakturert.

OBS: For bestilt enkeltime som ikke benyttes/avbestilles, eller avbestilles senere enn 24 timer før aktuelle time, vil konsultasjonshonoraret faktureres. Slik betaling kan kreves også av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel (barn < 16år, gravide, frikort)

Priser
Prisene ved konsultasjon hos fastlegen er fastsatt i Fastlegetariffen. Legeforeningen forhandler årlig med staten om takster, m.m. for fastlegene. Stortinget bestemmer egenandel. Tariffen er bindende for fastlegene.
Honorar for helbredsattester o.l. er ikke fastsatt i Fastlegetariffen. Det enkelte legekontor fastsetter dermed selv beløpet.
Følgende priser gjelder for perioden 1. juli 2020 – 30. juni 2021
Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget:

Konsultasjon hos legen, dagtid/kveld, legevakt
155/262
Sykebesøk på dagtid/kveld
209/334
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon eller sykebesøk
49/36
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud
56
Skriving av utfylling av sykmeldingsattest del I, rekvisisjon til røntgen og fysioterapi og henvisning til spesialist ved enkel pasientkontakt. Taksten inkluderer forespørsel, rådgivning
66
Tillegg for taking av prøver til laboratorieundersøkelse i legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium
55
Taking og undersøkelse av blodprosent, senkning, urinprøve, m.m. utenom time
111
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:
Vaksine satt på laboratoriet uten time
200
Tillegg for konsultasjon for pasient utenfor fastlegeordningen
116
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
*
– Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m.
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
63
95
134
181
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, vaksiner m.m.
**
Ekspedisjonsgebyr for forsendelse av attester, henvisninger o.l, per brev, elektronisk, faks, telefon, epost etter ønske fra pasienten
59
For bestilt enkeltime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt tid eller ikke benyttes (ikke spesialist/spesialist)
160/259
Observert urinprøve for testing av rusmidler

350
Koronatest, hals og nese (prøvetakning) (analyse kommer i tillegg)
650
– Laboratoriet på SUS sender i tillegg faktura på 550 kr for analyse av koronaprøve
550
– Totalt å betale for prøvetakning og analyse
1200
Merknader:
*  Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep og/eller prosedyrer.

** Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel legemidler, spiral, kateter, akupunkturnåler, vaksiner, etc., etter legens/kontorets kostnad.
Bekreftelser, attester, legeerklæringer, m.m.
Kroner:
Korte: Bekreftelse på termin, fravær fra skolen, avbrudd av reise o.l.
110
Middels: Fritak fra kroppsøving, attest til selvangivelsen o.l.
160
Lange: Som krever journalarbeid o.l.
230
Særlig tidkrevende: timepris/pris avtales
Timepris
Førerkort:
Legeattest ved søknad om førerkort (stort skjema)
680

Idrett/sport:
1.gangs undersøkelse (helbredserklæring)
500
Senere undersøkelser
350
Sportsdykkere, fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund
1200
Norges Motorsportsforbund, fastsatt skjema
650
Antidoping Norge, fastsatt skjema
550
Fallskjermhoppere
1150
Travselskapet – legeerklæring ved fornyelse av kjørelisens
1050
Norges Kickboxingforbund, fastsatt skjema
600

Kommunen:
Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)
350
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
350
Legeattest ved adopsjonssøknad
600
Tildeling av helsehjelp og sosiale tjenester i Stavanger kommune – legeerklæring
(honorar avhenger av omfanget)
250-500
Legeforeningen:
Helbredserklæring
650
Militære helbredsattester:
Akutt sykdom ved fremmøte til rep.øvelser og HV-øvelser
480
Helseattest for jobb ved Jan Mayen/Hopen etc.
550
Helseattest for utskrivningspliktige
600
Tjeneste i Norges internasjonale styrker
940
Misjonsselskapene:
Legeattest ved utreise/hjemkomst
900
Norges Røde Kors:
Helbredsattest
900
Norsk utviklingshjelp:
Helbredserklæring
900
Norsk-amerikansk studentutveksling:
Legeattest
600
Oljedirektoratet:
Legeerklæring for arbeidstakere i petroleumsvirksomheten (blankett 1.11439)
1800
Sjømannsattest:
Legeerklæring for sjømenn 2300

Dobbelattest:
Legeerklæring offshore- og sjømannsattest 2700
Politietaten:
Aspiranter til politi- og lensmannsetaten, og Elever til Politiskolen
1000
Reiselivsbransjen:
Legeattest
600
Sivilforsvaret:
SF-skjema 17
600
Skoler og kurs i helsevesenet:
Helbredsattest for søkere
600
Spesialskoler:
Legeattest ved søknad om opptak, skjema F218N vedlegg 5
1000
Ved større legeerklæringer, og ved erklæringer på medbrakt skjema som ikke fremgår av listen over skal legen opplyse om pris. Honorar for erklæringer og attester inngår ikke i frikortsgrunnlaget.

 

Etterregistrering av vaksine (f.eks. covidvaksine satt i andre land)

Obs! Det må foreligge dokumentasjon på vaksinering.

Kr. 650,-