Close

25. august 2020

Oppdatert prisliste 2021-22

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget kroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld,legevakt:160/280

Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min., repeteres per påbegynt 15 min  10
Sykebesøk på dagtid/kveld: 223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk : 52/38
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte,bud:58
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi
og henvisning til spesialist: 69
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver : 59
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer
og mikroskopering av urinsediment: 57
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget kroner
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen:116
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m:64
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m: 97
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m: 138
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m: 189
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips,
vaksiner, ortoser m.v .Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,
henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten: 59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt
time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist: 168/273

Observert urinprøve for testing av rusmidler: 350
Koronatest, hals og nese (prøvetakning) (analyse kommer i tillegg)
650
– Laboratoriet på SUS sender i tillegg faktura på 550 kr for analyse av koronaprøve
550
– Totalt å betale for prøvetakning og analyse
1200
Merknader:
*  Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep og/eller prosedyrer.

** Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel legemidler, spiral, kateter, akupunkturnåler, vaksiner, etc., etter legens/kontorets kostnad.
Bekreftelser, attester, legeerklæringer, m.m.
Kroner:
Korte: Bekreftelse på termin, fravær fra skolen, avbrudd av reise o.l.
110
Middels: Fritak fra kroppsøving, attest til selvangivelsen o.l.
160
Lange: Som krever journalarbeid o.l.
230
Særlig tidkrevende: timepris/pris avtales
Timepris
Førerkort:
Legeattest ved søknad om førerkort (stort skjema)
680

Idrett/sport:
1.gangs undersøkelse (helbredserklæring)
500
Senere undersøkelser
350
Sportsdykkere, fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund
1200
Norges Motorsportsforbund, fastsatt skjema
650
Antidoping Norge, fastsatt skjema
550
Fallskjermhoppere
1150
Travselskapet – legeerklæring ved fornyelse av kjørelisens
1050
Norges Kickboxingforbund, fastsatt skjema
600

Kommunen:
Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)
350
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
350
Legeattest ved adopsjonssøknad
600
Tildeling av helsehjelp og sosiale tjenester i Stavanger kommune – legeerklæring
(honorar avhenger av omfanget)
250-500
Legeforeningen:
Helbredserklæring
650
Militære helbredsattester:
Akutt sykdom ved fremmøte til rep.øvelser og HV-øvelser
480
Helseattest for jobb ved Jan Mayen/Hopen etc.
550
Helseattest for utskrivningspliktige
600
Tjeneste i Norges internasjonale styrker
940
Misjonsselskapene:
Legeattest ved utreise/hjemkomst
900
Norges Røde Kors:
Helbredsattest
900
Norsk utviklingshjelp:
Helbredserklæring
900
Norsk-amerikansk studentutveksling:
Legeattest
600
Oljedirektoratet:
Legeerklæring for arbeidstakere i petroleumsvirksomheten (blankett 1.11439)
1800
Sjømannsattest:
Legeerklæring for sjømenn 2300

Dobbelattest:
Legeerklæring offshore- og sjømannsattest 2700
Politietaten:
Aspiranter til politi- og lensmannsetaten, og Elever til Politiskolen
1000
Reiselivsbransjen:
Legeattest
600
Sivilforsvaret:
SF-skjema 17
600
Skoler og kurs i helsevesenet:
Helbredsattest for søkere
600
Spesialskoler:
Legeattest ved søknad om opptak, skjema F218N vedlegg 5
1000
Ved større legeerklæringer, og ved erklæringer på medbrakt skjema som ikke fremgår av listen over skal legen opplyse om pris. Honorar for erklæringer og attester inngår ikke i frikortsgrunnlaget.

 

Etterregistrering av vaksine (f.eks. covidvaksine satt i andre land)

Obs! Det må foreligge dokumentasjon på vaksinering.

Kr. 650,-